fbpx

Komisionet

Kryetar i Komisionit për punë të brendshme – Prof. dr. Zoran Verushevski

Kryetar i Komisionit për çështje evropiane – Bojan Mariçiq

Kryetar i Komisionit për ekonomi – Kiril Kolemishevski

Kryetare i Komisionit për ambient jetësor dhe planifikim hapsinor – Kaja Shukova

Kryetar i Komisionit për shëndetësi – Venko Filipçe

Kryetar i Komisionit për bujqësi, pylltari dhe menaxhim me ujëra – Zoran Atanasov

Kryetar i Komisionit për punë dhe politikë sociale  – Milan Zhivkoviq

Kryetar i Komisionit për kulturë – Robert Allagjozovski

Kryetar i Komisionit për arsim dhe shkencë – Elizabeta Naumovska

Kryetar i Komisionit për punë të jashtme – Edmond Ademi

Kryetar i Komisionit për mbrojtje – Dragan Nikoliq

Kryetar i Komisionit për drejtësi – Zllatko Nikollovski

Kryetar i Komisionit për transport dhe lidhje – Bllagoj Boçvarski

Kryetar i Komisionit për financa – Fatmir Bytyqi

Kryetar i Komisionit për shoqëri informacioni dhe administratë – Metodija Dimovski

Kryetar i Komisionit për vetëqeverisje lokale – Dejan Pavlevski

Kryetar i Komisionit për energjetikë – Mitko Andreevski

Kryetare i Komisionit për një shoqëri për të gjithë – Gjylymser Kasapi

Kryetar i Komisionit për sport – Naumçe Mojsovski