fbpx

Statuti i partisë

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është parti socialdemokrate, idealja politike e së cilës është ndërtimi i Republikës së Maqedonisë si shoqëri e lirisë, barazisë, solidaritetit dhe demokracisë.

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është pjesë e familjes së madhe të internacionales Socialdemokrate.

Me këtë Statut Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë i rregullon: emrin, selinë e Partisë; simbolin dhe flamurin e Partisë; qëllimet e veprimit politik; transparenca në punën dhe mënyrën e veprimit; kushtet dhe mënyra e anëtarësimit dhe ndërprerja e anëtarësimit; të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e anëtarëve; përfaqësimi dhe prezantimi i Partisë; organet e Partisë, mënyra e zgjedhjes së tyre dhe revokimit, kohëzgjatja e mandatit dhe mënyra e vendimmarrjes; përfitimi dhe menaxhimi me mjetet, ndërprerja e veprimit të Partisë si dhe çështje tjera në interes të anëtarësimit dhe veprimit të Partisë.

Statuti LSDM