fbpx

Комисии

Комисија за транспорт и врски
Претседател
– Митко Трајчулески
E-mail: komisija_transport@sdsm.org.mk

Комисија за култура
Претседател
– Владимир Лазовски
E-mail: komisija_kultura@sdsm.org.mk

Комисија за животна средина и просторно планирање
Претседател
– Пеце Мирчевски
E-mail: komisija_zivotnasredina@sdsm.org.mk

Комисија за локална самоуправа
Претседател
– Лефкија Гажоска
E-mail: komisija_lokalna@sdsm.org.mk

Комисија за европски и надворешни прашања
Претседател
– Филип Тосевски
E-mail: komisija_nadvoresni@sdsm.org.mk

Комисија за Едно општество
Претседател
– Теодор Богоевски
E-mail: komisijaednoopstestvo@sdsm.org.mk

Комисија за одбрана
Претседател
– 
E-mail: komisija_odbrana@sdsm.org.mk

Комисија за внатрешни работи
Претседател – Магдалена Несторовска
E-mail: komisija_vnatresni@sdsm.org.mk

Комисија за туризам и угостителство
Претседател
– Роберт Блажевски

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство
Претседател
– Трајан Димковски
E-mail: komisija_zemjodelstvo@sdsm.org.mk

Комисија за администрација
Претседател
– Елена Живковска Манчева
E-mail: komisija_administracija@sdsm.org.mk

Комисија за образование
Претседател
– Д-р Марина Андева
E-mail: komisija_obrazovanie@sdsm.org.mk

Комисија за енергетика
Претседател – Митко Андреевски
E-mail: komisija_energetika@sdsm.org.mk

Комисија за спорт
Претседател – Панче Милевски – Панта
E-mail: komisijasport@sdsm.org.mk

Комисија за финансии и економија
Претседател
– Фатмир Битиќи
E-mail: komisija_ekonomija@sdsm.org.mk

Комисија за дигитализација и нови технологии
Претседател
– Благој Китев

Комисија за здравтсво
Претседател
– Владимир Рендевски
E-mail: komisija_zdravstvo@sdsm.org.mk

Комисија за труд и социјална политика
Претседател
– Елена Устамитова
E-mail: komisija_trud@sdsm.org.mk

Комисија за правда
Претседател
– Виолета Дума
E-mail
: komisija_pravda@sdsm.org.mk