fbpx

Информации од јавен карактер

Барање за слободен пристап до информации од јавeн карактер до политичка партија може да поднесе секое домашно или странско физичко или правно лице, и тоа за информациите кои се однесуваат на приходите и расходите на партијата. Листа на информации од јавен карактер е достапна тука. Пристапот до информацијата може да се побара писмено или усно.

За поднесување на барање по писмен пат потребно е да се пополни Барање за пристап до информации од јавен карактер во утврден образец (ЛИНК).

Писменото барање може да се поднесе по пошта, да се достави во архивата на СДСМ или да се достави електронски по е-пошта: (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Бранко Георгиевски; E-mail: georgievski_branko@yahoo.com)

Најдоцна во рок од 20 дена политичката партија треба да достави одговор до барателот по поднесеното барање за слободен пристап до информации.

Барателот има право на жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во рок од 15 дена од денот на приемот на одговорот на барање, односно 15 дена од истекот на рокот за одговор на барањето. 

Статут

Прочитајте го Статутот на Социјалдемократскиот сојуз.

Организација

Органи на партијата.

Програми

Прочитајте ги програмите на Социјалдемократскиот сојуз.

Контакт

Контактирај нè.

За нас

Прочитајте повеќе за партијата и вредностите зад кои стоиме.

Финансиски извештаи

Прегледајте ги финансиските извештаи на Социјалдемократскиот сојуз.

Годишни извештаи

Прегледајте ги годишните извештаи за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Годишни сметки

Годишна косолидирана сметка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Центарот за истражување и Анализа на СДСМ за финансиско работење

Службено лице

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: Бранко Георгиевски