fbpx

Информации за приходи и расходи за изборни кампањи​

Останати извештаи

Извештај за примени донации на трансакциската сметка за изборна кампања, кој се поднесува еден ден по затворањето на трансакцискта сметка за изборна кампања и се однесува за периодот од еден ден по завршувањето на кампањата до затворањето на трансакциската сметка за изборната кампања, доколку изборите се одржуваат во два круга, за период од 07.05.2024 до 24.06.2024 година, за Претседателски избори 2024 година (ЛИНК).

Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за првите 10 дена од изборната кампања

2024

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања на 11 ден, за Претседателски избори 2024 (ЛИНК)

Изврштај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања, кој се поднесува на 11-от ден од изборната кампања, кога изборите се одржуваат во еден круг, за Парламентарни избори 2024 (ЛИНК)

2022

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 15.07.2022 до 09.08.2022 година за Избори за избор на Градоначалник на општина Маврово – Ростуше 2022 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 15.07.2022 до 09.08.2022 година за Избори за избор на членови на Советот на општина Тетово 2022 година. (ЛИНК)

2021

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 10.09.2021 до 06.10.2021 година. (ЛИНК)

2020

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 05.11.2020 до 30.11.2020 година, на СДСМ за предвремени локални избори 2020 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 12.03.2020 до 03.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

2019

Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка еден ден по завршување на изборна кампања од првиот круг

2024

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања, кој се поднесува во рок од еден ден по завршувањето на кампањата, за период од 14.04.2024 до 22.04.2024 година за Претседателски избори 2024. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања, кој се поднесува во рок од еден ден по завршувањето на кампањата, доколку изборите се одржат во еден круг, за Парламентарни избори 2024 (ЛИНК)

2022

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единасетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 10.08.2022 до 18.08.2022 година за Избори за избор на Градоначалник на општина Маврово – Ростуше 2022 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единасетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 10.08.2022 до 18.08.2022 година за Избори за избор на членови на Советот на општина Тетово 2022 година. (ЛИНК)

2021

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 07.10.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

2020

Извештај за прмени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања во првиот круг на гласање за период од 01.12.2020 до 10.12.2020 година, на СДСМ за предвремени локални избори 2020 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања за период од 04.07.2020 до 12.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

2019

Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка еден ден пред одржување на вториот круг на гласање

2024

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања кој се поднесува еден ден пред одржување на вториот круг на гласање, за Претседателски избори 2024 (ЛИНК)

2021

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од почетокот на изборната кампања во вториот круг на гласање до завршувањето на изборната кампања во вториот круг на гласање за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 година. (ЛИНК)

2020

2019

Финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборна кампања по одржани избори во рок од 20 дена од денот на настапување на предизборниот молк за првиот круг и за вториот круг на гласање

2022

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 15.07.2022 до 20.08.2022 година за Избори за избор на Градоначалник на општина Маврово-Ростуше 2022 година.(ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 15.07.2022 до 20.08.2022 година за Избори за избор на членови на Советот на општина Тетово 2022 година.(ЛИНК)

2021

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање за период од 16.10.2021 до 31.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 10.09.2021 до 15.10.2021 година. (ЛИНК)

2020

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 05.11.2020 до 13.12.2020 година, на СДСМ за предвремени локални избори 2020 година. (ЛИНК)

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 12.03.2020  до 12.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

2019

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 26.03.2019 до 15.08.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 22.04.2019 до 03.05.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 11.04.2019 до 19.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 26.03.2019 до 10.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 22.04.2019 до 03.05.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 11.04.2019 до 19.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 26.03.2019 до 10.04.2019 годинa можете да го погледнете тука

Вкупен финансиски извештај во рок од 30 дена од затворање на трансакциска сметка со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања

2024

Вкупен Финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборна кампања, од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од 15.03.2024 до 24.06.2024 година. (ЛИНК)

2022

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од 15.07.2022 до 04.10.2022 година за Избори за избор на Градоначалник на општина Маврово-Ростуше 2022 година. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од 15.07.2022 до 04.10.2022 година за Избори за избор на членови на Советот на општина Тетово 2022 година. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2021

СДСМ- Локални избори 2021 година, со ЕМБС 7527268 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527284 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527322 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527314 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527349 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527292 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527330 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Коалиција “НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА”, предводена од СДСМ, со ЕМБС 7527357 – Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската смтка за изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања, за период од 10.09.2021 до 23.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2020

Вкупен финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања за период од 05.11.2020 до 19.02.2021 година, на СДСМ за предвремени локални избори 2020 година. (ЛИНК)

2019

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 26.03.2019 до 30.08.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Ревизорски извештај од извршената ревизија од страна на Државниот завод за ревизија на финансиското работење на приходите расходите за изборни кампањи каде Социјалдемократскиот сојуз на Македомнија учествува самостојно или е дел од Коалиција по одржани избори

2023

Извештај 1 (ЛИНК)

Извештај 2 (ЛИНК)

Извештај 3 (ЛИНК)

Извештај 4 (ЛИНК)

Извештај 5 (ЛИНК)

Извештај 6 (ЛИНК)

Извештај 7 (ЛИНК)