fbpx

Листа на информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 101/2019), членовите 1 и 9  СДСМ подготви и објавува:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

1) Информации кои се однесуваат на дејствувањето на политичката партија, а се утврдени со законите во Република Северна Македонија и актите на политичката партија.

Статут
Програма на партијата
Кодекс за однесување на членовите и функционерите на СДСМ

2) Основни податоци за контакт со политичката партија и тоа: назив, адреса, телефонски број, број на факс, мејл адреса и адреса на интернет- страницата;

3) Биографии за претседателот на СДСМ, потпреседателите на СДСМ, генералниот секретар на СДСМ, организациониот секретар на СДСМ и секретарот за меѓународна соработка и основни податоци за органите и комисиите на партијата, општинските организации на СДСМ и за Центарот за истражување и анализа на СДСМ;

4) Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации во политичката партија и тоа: име и презиме, мејл адреса и телефонски број;

5) Законите со кои се уредува начинот, условите и постапката за основање, регистрирање и престанок на политичките партии; со кои се уредува начинот и постапката на обезбедување на финансиските средства, располагањето со средствата за тековната работа и дејствувањето на политичката партија, како и начинот на контрола на финансирањето и финансиско-материјалното работење на политичките партии; со кои се уредува начинот на формирањето, организацијата, функционирањето и финансирањето на партиските истражувачко-аналитички центри при политичките партии, како и Закон за учество на Избори, законот за водење сметководство на непрофитни организациии, законот за заштита на личните податоци и законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Закон за политички партии
• Закон за финансирање на политичките партии
• Закон за Партиско истражувачко аналитички центри
• Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
• Изборен законик
• Закон за сметководството на непрофитните организации
• Закон за заштита на лични податоци
• Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси

6) Информации кои се однесуваат на приходите расходите за редовно работење на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

• Регистар на донации за шестмесечен период (член 17 од Законот за финансирање на политичките партии)
• Годишен извештај на донации (член 25 од Законот за финансирање на политичките партии)
• Годишна косолидирана сметка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Центарот за истражување и Анализа на СДСМ за финансиско работење(член 26 од Законот за финансирање на политичките партии)
• Годишен финансиски извештај((член 27 од Законот за финансирање на политичките партиикој содржи податоци за вкупните приходи со вкупен износ на донации, подароци, прилози, дотации,спонзорства, кредит, пари, материјални средства, опрема, услуги, сопствени приходи, членарина, легати и друго како и вкупните расходи)
• Ревизорски извештаи

7) Информации кои се однесуваат на приходите расходите за изборни кампањи каде Социјалдемократскиот сојуз на Македомнија учествува самостојно или е дел од Коалиција

• Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за првите 10 дена од изборната кампања (член 84б од Изборен закон);
• Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка еден ден по завршување на изборна кампања од првиот круг(член 84б од Изборен закон);
• Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка еден ден пред одржување на вториот круг на гласање (член 84б од Изборен закон);
• Финансиски извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборна кампања по одржани избори во рок од 20 дена од денот на настапување на предизборниот молк за пшрвиот круг и за вториот круг на гласаење доколку се одржува(член 84б од Изборен закон);;
• Вкупен финансиски извештај во рок од 30 дена од затворање на трансакциска сметка со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборна кампања (член 85 од Изборен закон);
• Ревизорски извештај од извршената ревизија од страна на Државниот завод за ревизија на финансиското работење на приходите расходите за изборни кампањи каде Социјалдемократскиот сојуз на Македомнија учествува самостојно или е дел од Коалиција по одржани избори;

8) Информации кои се однесуваат по обврски од Законот за слободен пристап до информации

Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а кој е доставен до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во тековната година за претходната година;

• Образец – барање за слободен пристап до информации од јавен карактер и образец за жалба;

• Барање за пристап до информации од јавен карактер
• Образец за жалба

• Информации кои се однесуваат на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација, утврдени од страна на Владата на Република Северна Македонија, а во согласност со член 28 став 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно Одлуката за утврдување надоместок за материјалните трошоци за дадената информација.