Службено лице

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: 

Бранко Георгиевски 

E-mail: branko.georgievski@sdsm.org.mk

Тел. (02) 3293 100