Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор:

1. Горан Сугарески – Претседател на Надзорниот одбор

 2. Војо Маријановиќ

3. Даниела Велковска

4. Дарко Радески

5. Марјан Спасовски

6. Мерита Мемети

7. Милена Трифковиќ

8. Петар Здравковски

9. Стефанија Стафила