Приоритетни проекти

Предлог приоритетни проекти за локален развој

Идентификувани се повеќе од 1000 проекти во сите 81 единици на локалната самоуправа (ЕЛС). Во продолжение се претставени по три приоритетни проекти од секоја единица на локалната самоуправа.

Прочитајте ги на следниот линк.