fbpx

Отворен повик за самокандидирање на кандидати за градоначалници на општините и град Скопје за локалните избори 2021 година

Facebook
Twitter
LinkedIn

О Т В О Р Е Н  П О В И К
за самокандидирање на кандидати за градоначалници
на општините и град Скопје за локалните избори 2021 година

Врз основа на Статутот на Социјалдемокатскиот сојуз на Македонија како и горенаведениот Правилник и Роковник, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна со постапка за утврдување на кандидати за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година. Во согласност со напред наведеното даваме можност за самокандидирање и на личности кои не се дел од СДСМ.

За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани чесни и угледни индивидуи, кредибилни и препознаени во локалната средина, кои ги поддржуваат нашите политики и имаат идеи да ги надградуваат, личности кои ги споделуваат социјалдемократските вредности и ги делат социјалдемократските идеали, да се самокандидираат како кандидати за градоначалници на општините или кандидати за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година.

Кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година, потребно е да ги исполнуваат следните критериуми:

✔ Да бидат полнолетни, односно да имаат наполнети 18 години живот, (во согласност со член 7 став 2 алинеја 1 од Изборниот законик);
✔ Да бидат државјани на Република Северна Македонија;
✔ Да се работоспособни и да имаат општа здравстена способност;
✔ Да имаат деловна способност, (во согласност со член 7 став 2 алинеја 2 од Изборниот законик);
✔ Во целост да ги почитуваат позитивните законски прописи на РСМ и да не се води постапка за било какви дејствија спротивни на закон;
✔ Целосно исполнување на предвидените законски услови за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје;
✔ Кандидатите за градоначалници може да бидат граѓани со постојано живеалиште во општините и градот Скопје каде што се врши изборот (во согласност со член 7 став 4 од Изборниот законик);
✔ Изработка и доставување на детална програма со предлог идеи, проекти и визија за развој на општината или градот Скопје за периодот 2021-2025 година;
✔ Да уживаат висок углед и кредибилитет во локалната заедница и регионот на живеење да ја имаат подршката од сите етнички заедници;
✔ Почитување, вреднување на принципите и вредностите едно општество за сите граѓани;
✔ Да бидат угледни, чесни, професионални и стручни во делокругот на својата работа;
✔ Да поседуваат дополнителни вредности и капацитет за мобилизирање на граѓани;
✔ Во целост да ги почитуваат начелата и принципите на кои се темели Социјалдемократскиот сојуз на Македонија;
✔ Со своето минато, кандидатите, мора да влеваат недвосмислена сигурност, убедливост дека имаат капацитет за успешно извршување на функцијата и мандатот за кои се предлага, водејќи се од принципот на солидарност, еднаквост и толеранција;
✔ Да потпишат изјава за прифаќање и почитување на Етичкиот кодекс на СДСМ и истиот во целост да го почитуваат;
✔ Изјава за прифаќање на кандидатура за градоначалник од редовите на СДСМ;

Со доставената самокандидатура за градоначалник на општините или за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година, кандидатот во хартиена форма задолжително доставува:

1. Стандардизирана биографија/CV;
2. Мотивационо писмо/писмо за намера;
3. Детална програма со предлог идеи и проекти за развој на општината или град Скопје за периодот 2021-2025 година, и тоа:

● Концепт и визија во однос на идно урбано и рурално развивање на општината односно градот Скопје;
● Целосно образложен план и концепт за планираните мерки и активности во однос на заштитата на животната средина и природата за општината односно градот Скопје;
● Предлог идеи за иден локален економски развој за општината односно градот Скопје;
● Приоритени цели и мерки во однос на идно функционирање во комуналните дејности, како предлог мерки за идно функционирање и работење на јавнитe претпријатија на општината односно градот Скопје;
● Визија и предлог локална страгетија за развивање на спортот во општината односно градот Скопје, почнувајќи од најмладите;
● Концепт, размислување и предлози во однос на спроведување на проекти од областа на културата и уметноста;
● План, визија и концепт за унапредување на образованието и социјалната заштита на децата како и старите лица во локалната самоуправа;
● Детално образложување на предлог начин/начини и постапка/постапки за реализација на постојана комуникација со граѓаните (од аспект на прием на предлози и преставки се до нивно решавање и известување за истите);
● Предлог идеи во однос на спроведување на мерки и активности за транспаретност и отчетност во општината односно градот Скопје.

Заинтересираните кандидати своите кандидатури (со целосна прилог документација во хартија, во затворен плик со назнака Самокандидатура за градоначалник на општина __________ или самокандидатура за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година) потребно е да ги достават до 30.06.2021 година, до Извршниот одбор на Централниот одбор на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија, во седиштето на СДСМ на ул. Бихаќка број 8 Скопје.

Дополнителни информации и потребните обрасци за комплетирање на документацијата (Изјава за прифаќање и почитување на Етичкиот кодекс на СДСМ, Изјава за прифаќање на кандидатура за градоначалник од редовите за СДСМ и Изјава за прифаќање на кандидатура и обврски за член на совет од редовите на СДСМ) се објавени на веб страната на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија www.sdsm.org.mk.

 

THIRRJE PUBLIKE
për vetëkandidim të kandidatëve për kryetarë të komunave dhe të Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021

Në bazë të Statutit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë si dhe Rregullores dhe Afatit kohor tëlartpërmendur, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka filluar me procedurën për përcaktimin e kandidatëve për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021. Në përputhje me tëlartpërmendurat ofrojmë mundësi për vetëkandidim edhe për personalitete që nuk janë pjesë e LSDM-së.

Për këtë qëllim i ftojmë të gjithë individët e interesuar, të ndershëm dhe të respektuar, kredibil dhe të njohur në mjedisin lokal, që i mbështesin politikat tona dhe kanë ide për t’i avancuar ato, persona që i ndajnë vlerat dhe idealet e njëjta socialdemokrate, tëvetëkandidohen si kandidatë për kryetarë të komunave ose kandidatë për kryetartë Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021.

Kandidatët e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021, duhet t’i plotësojnë kriteret si në vijim:

 Të jenë në moshë madhore, pra të kenë mbushur 18 vjet (në përputhje me nenin 7, paragrafi 2, alinea1 nga Kodi zgjedhor);
 Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 Të jenë të aftë për punë dhe të aftë në aspektin e përgjithshëm shëndetësor;
 Të kenë aftësi për punë, (në përputhje me nenin 7, paragrafi 2, alineja 2 nga Kodi zgjedhor);
 Në tërësi t’i respektojnë rregulloret ligjore të RMV-së dhe të mos procedohet me asnjë veprimtari qëështë në kundërshtim me ligjin;
 Përmbushje e plotë e kushteve të parapara ligjore për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit;
 Kandidatët për kryetarë të komunave mund të jenë qytetarët me vendbanim të përhershëm në komunat dhe Qytetin e Shkupit ku zhvillohen zgjedhjet (në përputhje me nenin 7, paragrafi 4 i Kodit zgjedhor);
 Përgatitje dhe paraqitje e programit të hollësishëm me ide, vizion dhe projekte të propozuara për zhvillim të komunës ose Qytetit të Shkupit për periudhën 2021-2025.
 Të gëzojnë respekt dhe kredibilitet në bashkësinë lokale dhe rajonin ku jetojnë, ta kenë mbështetjen e të gjitha bashkësive etnike;
 Respektim dhe vlerësim i principeve dhe vlerave të një shoqërie për të gjithë qytetarët;
 Të jenë të respektueshëm, të ndershëm dhe profesionistë në hapësirat ku punojnë;
 Të posedojnë vlera dhe kapacitet shtesë për mobilizimin e qytetarëve;
 Në tërësi t’i respektojnë parimet dhe principet në të cilat bazohet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë;
 Me të kaluarën e tyre, kandidatët duhet të reflektojnë siguri tëpalëkundur, bindje se kanë kapacitet për të kryer me sukses funksionin dhe mandatin për të cilin janë propozuar, të udhëhequr nga parimi i solidaritetit, barazisë dhe tolerancës;
 Të nënshkruajnë deklaratë për pranim dhe respektim të Kodit etik të LSDM-së dhe të njëjtin ta respektojnë në tërësi;
 Deklaratë për pranimin e kandidaturës për kryetar nga radhët e LSDM-së;

Me paraqitjen e vetëkandidaturës për kryetar të komunës ose për kryetar të Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021, në formë letre detyrimisht dorëzon:
1. Biografi/CV të standardizuar;
2. Letër motivuese për qëllimin;
3. Program të hollësishëm me propozim-ide dhe projekte për zhvillim të komunës ose Qytetit të Shkupit për periudhën 2021-2025, edhe atë:
• Koncept dhe vizion në lidhje me zhvillimin rural dhe urban të komunës, gjegjësisht Qytetit të Shkupit
• Plan dhe koncept tërësisht të bazuar për planifikimin dhe aktivitetet në lidhje me mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës për komunën, gjegjësisht Qytetin e Shkupit;
• Propozim-ide për zhvillim ekonomik lokal për komunën, gjegjësisht Qytetin e Shkupit;
• Qëllime dhe masa prioritare në lidhje me funksionimin e ardhshëm të aktiviteteve komunale, si propozim-masa për funksionimin e ardhshëm të punës së ndërmarrjeve publike të komunës, gjegjësisht Qytetit të Shkupit;
• Vizion dhe propozim-strategji lokale për zhvillimin e sportit në komunë, gjegjësisht në Qytetin e Shkupit, duke filluar nga më të rinjtë;
• Koncept dhe propozime në lidhje me implementimin e projekteve nga fusha e kulturës dhe artit;
• Plan, vizion dhe koncept për avancimin e arsimit dhe mbrojtjes sociale të fëmijëve dhe të moshuarve në nivel lokal;
• Shpjegim i hollësishëm i propozimit për mënyrën/mënyrat dhe procedurën/procedurat për realizimin e komunikimit të vazhdueshëm me qytetarët (në aspektin e pranimit të propozimeve dhe ankesave deri në nivel të zgjidhjes dhe raportimit për të njëjtat);
• Propozim-ide në lidhje me zbatimin e masave dhe aktiviteteve për transparencë dhe përgjegjësi në komunë, gjegjësisht në Qytetin e Shkupit.

Kandidatët e interesuar, kandidaturat e tyre (me të gjithë dokumentacionin e bashkangjitur në formë letre, në zarf të mbyllur me mbishkrim Vetëkandidaturë për kryetar të komunës________ ose vetëkandidaturë për kryetar të Qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021) duhet t’i dorëzojnë deri më 30.06.2021, tek Këshilli ekzekutiv dhe Këshilli qendror i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, në selinë e LSDM-së në rr. Bihaqka, numër 8, Shkup.

Informata dhe formularë shtesë për kompletimin e dokumentacionit (Deklaratë për pranimin dhe respektimin e Kodit etik të LSDM, Deklaratë për pranimin e kandidaturës për kryetar nga radhët e LSDM-së dhe Deklaratë për pranimin e kandidaturës dhe detyrimeve për anëtar të këshillit nga radhët e LSDM-së) janë të publikuara nëweb-faqen e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë www.sdsm.org.mk.

Последни вести