fbpx

Отворен повик за избор на претседател и членови на постојното работно тело – комисија на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

Facebook
Twitter
LinkedIn

​Врз основа на член 29, став 1, алинеја 25 од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Одлуката за основање на постојани работни тела – комисии заверена со архивски број 02-691/1 од 20.08.2014 година и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела – комисии, заверена со архивски број 0202-43/1 од 06.02.2015 година, Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела – комисии, заверена со архивски број 0205-332 од 19.07.2019 година донесена на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на 10-та седница одржана на 18.07.2019 година, се објавува

 

ОТВОРЕН ПОВИК

за избор на претседател и членови на постојното работно тело – комисија на 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повикува сите заинтересирани лица да поднесат кандидатура за претседател и членови на постојното работно тело на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Комисијата за спроведување на политиките едно општество за сите граѓани.

 

​Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните критериуми:

• да бидат исклучително стручни, компетентни и посветени во областите кои се суштински за градење и спроведување на политиките за едно општество за сите;
• да даваат постојана политичка подршка на градењето обединето општество;
• со својот ангажман да придонесуваат за градење и развој на меѓуетнчките и меѓукултурните политики кои се значаен сегмент во спроведувањето на политики за едно општество за сите;
• со својот ангажман и работа да придонесуваат во градењето на толерантно општество;
• да ги спроведуваат одлуките, актите и протоколите на СДСМ, вклучително и особено сите кои се однесуваат на системот на комисиите;
• целосно да ги спроведуваат упатствата и инструкциите кои ќе бидат испорачувани од системот на комисии на партијата;
• да поседуваат силно изразени комуникациски и организациски способности;
• во целост да учествуваат и да ги исполнуваат обврските за соодветен ангажман во останатите партиски активности, кампањи и конкретни задачи од партијата во целина;
• да имаат изразена способност за работа во тим;
• да го прифатат и во целост да ги почитуваат и применуваат нормите и правилата од Кодексот на СДСМ;
• да ги спроведуваат обврските и надлежностите кои се предвидени со посебен Правилник донесен од ИО на ЦО на СДСМ, а кои се однесуваат на соодветна позиција во Комисија на СДСМ.

Заинтересираните кандидати за претседател треба да достават биографија и план за работа, а кандидатите за членови треба да достават биографија до Претседателот на СДСМ, во седиштето на партијата на ул. „Павел Шатев“ бр.8 Скопје, најдоцна до  31.07.2019 година.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

 

 

Последни вести