fbpx

Огласи за ангажирање во Центарот за истражување и аналитика на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Facebook
Twitter
LinkedIn

Оглас за ангажирање во Центарот за истражување и аналитика на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Работно место: Специјалист за интерни податоци, анализи и известување

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

1. Услови:
1.1. Степен на образование
Високо образование или апсолвент
1.2. Потребен вид на образование
Технички факултети – Природно математички, Електротехнички, Машински и Економски
1.3. Професионални компетенции
Работа со компјутер (MS Office (напредно ниво на excel, OLAP alatki, client server инфраструктура
Познавање на техники за анализа и подготвување на извештаи
Познавање на полтичките услови во РСМ
1.4. Работно искуство
3 години искуство ќе се смета за предност
Апсолвент кој ги исполнува професионалните компетенции за извршување на работните задачи
1.5. Познавање на странски јазик
Активно познавање на англиски јазик
1.6. Возачка дозвола
(Б-категорија)
1.7. Способности (компетенции)

2. Работни задачи:
2.1 Редовно одржување на базата на податоци
2.2 Дефинирање и континуирано унапредување на прибраните податоци.
2.3 Одржување на база на податоци за општествени функции и институции
2.4 Дефинирање и одржување на база на податоци според демографија
2.5 Детална периодична анализа на флуктуацијата според организациска структура
2.6 Подготовка на база на податоци за промовирање на СДСМ и мерките и активностите на Владата
2.7 Подготовка, вкрстување и одржување на база на податоци од изборни резултати и анкети по избирачко место и изборна единица
2.8 Сеопфатна анализа, следење и подготовка на регулани извештаи за членството и симпатизерите според избирачко место, изборна единица и демографски податоци.
2.9 Подготовка на истражување за интерното мислење и евалуација во партијата за носителите на партиски и јавни функции и подготовка на регуларни извештаи
2.10 Подготовка на листа на индикатори за мерење на перформанси
2.11 Прибирање на податоци за мерење на индикаторите за перформанси и подготовка на извештаи
2.12 Подготвување на препораки, предлози и специфични мерки во насока на поефикасно управување со интерните податоци и извештаи.
2.13 Да извршува и други деловни задачи од делокругот на активностите на организациската единица дадени од страна на претпоставениот

Способности и вештини:

Добри аналитички способности, добри комуникациски способности, познавање на методи за прибирање на податоци, одржување на дата бази, планирање, амнализи и подготовка на извештаи. Тимска работа, проактивен пристап кон подобрување на постоечките методи на работење, активно учење и пренесување на знаењето, способност за работа под притисок и прекувремена работа.

Вашата биографија треба да ја доставите електронски до Мартин Попов, Директор на Центар за истражување и аналитикана е-маил адреса: martin.popov@sdsm.org.mk

Огласот ќе биде објавен на ден 25.06.2019 година и ќе трае до 01.07.2019 година
Лице за контакт Мартин Попов со мобилен телефон 078/421-184
Висината на платата ќе биде определена согласно работното искуство, компетенциите и покажаните вештини со кој располага кандидатот
Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите од огласот ќе бидат повикани на интревју на ден 06.07.2019

 

Оглас за ангажирање во Центарот за истражување и аналитика на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Работно место: Специјалист за истражување и анализа на јавното мислење

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

1. Услови:
1.1 Степен на образование
Високо образование или апсолвент
1.2 Потребен вид на образование
Технички факултети – Природно математички, Електротехнички, Машински и Економски
1.3 Професионални компетенции
Работа со компјутер (MS Office напредно ниво на excel, OLAP алатки, client server инфраструктура)
Познавање на техники за истражување на јавно мислење
Познавање на политичките услови во РСМ
1.4 Работно искуство
3 години искуство ќе се смета за предност
Апсолвент кој ги исполнува професионалните компетенции за извршување на работните задачи
1.5 Познавање на странски јазик
Активно познавање на англиски јазик
1.6 Возачка дозвола
(Б-категорија)

2. Работни задачи:

2.1 Подготовка на годишен план за истражувања на јавното мислење според тип на истражување, спроведувач на истражувањето (надворешна агенција, интерни ресурси) и предлог буџет
2.2 Подготовка на брифинзи за професионалните агенции за истражување на јавното мислење
2.3 Подготовка на годишен извештај за позиционираноста на партијата
2.4 Подготовка и спроведување на регуларни и периодични истражувања на јавното мислење
2.5 Подготовка и спроведување на истражување на јавното мислење според специфични теми и намени
2.6 Подготовка и спроведување на предвидувања на изборните резултати
2.7 Подготовка на извештаи за гласачкото тело
2.8 Постизборна анализа на предвидените во однос на остварените резултати според изборни единици и избирачки места
2.9 Регуларно истражување на јавното мислење за сите акции спроведени од страна на СДСМ
2.10 Регуларно истражување на јавното мислење за носителите на јавни функции
2.11 Подготовка на листи за директна комуникација со гласачкото тело
2.12 Подготовка на темплејти, извршни прегледи и колквијални извештаи од сите спроведени истражувања
2.13 Подготовка на предлог мерки и планови заради подобрување на добиените резултати од истражувањата.
2.14 Подготвување на препораки, предлози и специфични мерки во насока на поефикасно управување со екстерните податоци и извештаи.
2.15 Да извршува и други деловни задачи од делокругот на активностите на организациската единица дадени од страна на претпоставениот

Способности и вештини:

Добри аналитички способности, афинитет за детали, добри комуникациски способности, познавање на методи за прибирање на податоци, одржување на дата бази, планирање, анализи и подготовка на извештаи. Тимска работа, проактивен пристап кон подобрување на постоечките методи на работење, активно учење и пренесување на знаењето, способност за работа под притисок и прекувремена работа.

Вашатабиографијатребадајадоставитеелектронски до Мартин Попов, Директор на Центар за истражување и аналитикана е-маил адреса: martin.popov@sdsm.org.mk

Огласотќебидеобјавеннаден25.06.2019 година и ќетраедо01.07.2019 година
ЛицезаконтактМартин Попов со мобилен телефон 078/421-184

Висинатанаплататаќебидеопределенасогласноработнотоискуство, компетенциите и покажанитевештинисокојрасполагакандидатот

Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите од огласот ќе бидат повикани на интревју на ден 06.07.2019

 

 

Оглас за ангажирање во Центарот за истражување и аналитика на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Работно место: Специјалист за анализа, профилирање на политичко опкружување и групи од јавен интерес

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

1. Услови:
1.1 Степен на образование
Високо образование
1.2 Потребен вид на образование
Економски факултет, факултет за психологија, факултет за социологија, правен факултет
1.3 Професионални компетенции
Работа со компјутер (MS Office,)
Познавање на техники за профилирање, техники за SWOT анализа
Напредно познавање на политичките услови во РСМ
1.4 Работно искуство
3-5 години искуство во невладина, меѓународна организација, професионална агенција за истражување или коучинг
1.5 Познавање на странски јазик
Активно познавање на англиски јазик
1.6 Возачка дозвола
(Б-категорија)

 

2. Работни задачи:

2.1 Подготовка на регуларна анализа за политичките противници на државно и локално ниво
2.2 Подготовка на извештаи за конкурентите
2.3 Подготовка на истражувања, извештаи и предвидување за подобрено дејствување
2.4 Детално профилирање на политичко опкружување на државно и локално ниво
2.5 Структуирана анализа на активностите на групите од јавен интерес
2.6 Подготовка на детални извештаи за потребите на секторот за комуникација
2.7 Подготовка на анализа и извештаи за позиционираноста на СДСМ
2.8 Поставување и редовно одржување на база на податоци за политичкото опкружување на државно и локално ниво
2.9 Подготвување на препораки, предлози и специфични мерки во насока на поефикасно управување со екстерните податоци и извештаи.
2.10 Да извршува и други деловни задачи од делокругот на активностите на организациската единица дадени од страна на претпоставениот

Способности и вештини:

Добри аналитички способности, афинитет за детали, добри комуникациски способности, познавање на методи за прибирање на податоци, планирање, анализи и подготовка на извештаи. Тимска работа, проактивен пристап кон подобрување на постоечките методи на работење, активно учење и пренесување на знаењето, способност за работа под притисок и прекувремена работа.

Вашатабиографијатребадајадоставитеелектронски до Мартин Попов, Директор на Центар за истражување и аналитикана е-маил адреса: martin.popov@sdsm.org.mk

Огласотќебидеобјавеннаден25.06.2019 година и ќетраедо01.07.2019 година
ЛицезаконтактМартин Попов со мобилен телефон 078/421-184

Висинатанаплататаќебидеопределенасогласноработнотоискуство, компетенциите и покажанитевештинисокојрасполагакандидатот

Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите од огласот ќе бидат повикани на интревју на ден 06.07.2019

 

 

Оглас за ангажирање во Центарот за истражување и аналитика на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Работно место: Специјалист за анализа на спроведување на програма и креирање политики

Краток опис на потребни услови, работни задачи и способности/вештини за работното место

1. Услови:
1.1 Степен на образование
Високо образование или апсолвент
1.2 Потребен вид на образование
Технички факултети – Природно математички, Електротехнички, Машински и Економски
1.3 Професионални компетенции
Работа со компјутер (MS Office, OLAP алатки, client server инфраструктура)
Познавање на техники за анализа
Познавање на политичките услови во РСМ
1.4 Работно искуство
3 години искуство ќе се смета за предност
Апсолвент кој ги исполнува професионалните компетенции за извршување на работните задачи
1.5 Познавање на странски јазик
Активно познавање на англиски јазик
1.6 Возачка дозвола
(Б-категорија)

2. Работни задачи:

2.1Подготовка на дата база со податоци за изборните и годишните програми локалните самоуправи
2.2 Подготовка на дата база со податоци за владината и партиската програма и регуларно дополнување со податоци
2.3 Следење на работата и реализацијата на владината програма и програмата на градоначаниците и подготовка на структуиран извештај и анализа
2.4 Подготовка на извештај со препораки за надминување на одредени пречки кои се однесуваат на реализација на изборните програми
2.5 Подготовка на извештај со неделни агенди за градоначалниците
2.6 Подготовка на анализа преку вкрстување на податоците по изборни места, јавни анкети и реализацијата на програмите (изборна и годишна)
2.7 Креирање на политики за транспарентност, отчетност и инклузија за единиците на локална самоуправа
2.8 Креирање на политики врз база на изготвени истражувања за јавното мислење структуирани по специфични теми и намени
2.9 Подготовка на анализа за таргетирање на население преку реализација на проекти врз база на структуирани анализи за демографски податоци на населението
2.10 Следење и подготовка на извештаи за реализацијата на програмата и работата на конкуренцијата на локално ниво
2.11 Подготовка на календар со активности, настани и промоции изготвен врз основа на податоците од дата базата за вкрстување со носителите на јавна функција на централно ниво, локалните самоуправи и партиските функционери (министри и заменици министри, градоначалници, советници, претседатели на ОО, директори на централно и локално ниво итн)
2.12 Креирање на политики за изборни програми за локална самоуправа и централна власт врз основа на јавно мислење, демографски податоци и изготвени анализи
2.13 Синтетизирање на извештаите од работата на комисиите и подготвување на предлог мерки за локално и централно ниво
2.14 Да извршува и други деловни задачи од делокругот на активностите на организациската единица дадени од страна на претпоставениот

3. Способности и вештини:

Добри аналитички способности, афинитет за детали, добри комуникациски способности, познавање на методи за прибирање на податоци, одржување на дата бази, планирање, анализи и подготовка на извештаи. Тимска работа, проактивен пристап кон подобрување на постоечките методи на работење, активно учење и пренесување на знаењето, способност за работа под притисок и прекувремена работа.

Вашата биографија треба да ја доставите електронски до Мартин Попов, Директор на Центар за истражување и аналитикана СДСМ, е-маил адреса: martin.popov@sdsm.org.mk

Огласот ќе биде објавен на ден 25.06.2019 година и ќе трае до 01.07.2019 година
Лице за контакт Мартин Попов со мобилен телефон 078/421-184

Висината на платата ќе биде определена согласно работното искуство, компетенциите и покажаните вештини со кој располага кандидатот

Сите пријавени кандидати кои ги исполнуваат условите од огласот ќе бидат повикани на интревју на ден06.07.2019

 

Последни вести