fbpx

ОТВОРЕН ПОВИК за самокандидирање на кандидати за советници во општините и советот на град Скопје за локалните избори 2021 година

Facebook
Twitter
LinkedIn

СДСМ е отворена партија, тоа го покажуваме секојдневно во континуитет. И покрај тоа што веќе се пријавени 5000 кандидатури за советници, даваме дополнителна можност да се пријават граѓани кои не се членови на СДСМ, но ги делат демократските, слободоумни и социјалдемократски вредности.

СДСМ низ годините се докажа како инклузивна партија, отворена за нови идеи, нова енергија. Тоа е додадена вредност на нашата понуда, на нашите политики, во интерес на граѓаните.

СДСМ и на овие локални избори излегува со најдобрата понуда за секоја општина и преку кандидатите за градоначалници, но и преку листите за советници.

Изјава за прифаќање на кандидатура за советник

Изјава Кодекс

Оглас за самокандидирање на кандидати за советници на општините и град Скопје

Формулар за биографија


 

THIRRJE PUBLIKE për vetëkandidim të kandidatëve për këshilltarë në komuna dhe në këshillin e qytetit të Shkupit për zgjedhjet lokale të vitit 2021

THIRRJE PUBLIKE
VETËKANDIDIMI I KANDIDATËVE PËR KËSHILLTARË NË KOMUNA DHE NË KËSHILLIN E QYTETIT TË SHKUPIT PËR ZGJEDHJET LOKALE TË VITIT 2021

LSDM është parti e hapur, këtë e kemi treguar çdo ditë në kontinuitet. Edhe pse tashmë janë paraqitur 5000 kandidatura për këshilltarë, japim mundësi shtesë që të paraqiten qytetarë që nuk janë anëtarë të LSDM-së, por i ndajnë vlerat e njëjta demokratike, të lirisë së mendimit dhe socialdemokrate.

LSDM nëpër vite është dëshmuar si parti inkluzive, e hapur për ide të reja, për energji të re. Kjo është vlerë e shtuar e ofertës tonë, në politikat tona, në interes të qytetarëve.
LSDM edhe në këto zgjedhje lokale del me ofertën më të mirë për çdo komunë përmes kandidatëve për kryetarë të komunave, por edhe përmes listës së këshilltarëve.

Deklaratë për pranimin e kandidaturës për këshilltar
Deklaratë për Kodin e sjelljes
Shpallje për vetëkandidim të kandidatëve për këshilltarë të komunave dhe të qytetit të Shkupit
Formular për biografi

Последни вести